วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทักษะด้านการบริการให้ความ ช่วยเหลือแก่คนพิการเบื้องต้น” และ “ทักษะการใช้รถเข็นนั่งคนพิการ (Wheelchair) เบื้องต้น”

วิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ทักษะด้านการบริการให้ความ ช่วยเหลือแก่คนพิการเบื้องต้น” และ “ทักษะการใช้รถเข็นนั่งคนพิการ (Wheelchair) เบื้องต้น”

 

7.วทยากรบรรยายพเศษ ในหวขอ ทกษะดานการบรการใหความ ชวยเหลอแกคนพการเบองตน

English French German Italian Portuguese Russian Spanish