อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ตามหลักสูตร “ผู้ให้บริการผลิตสื่อ CS04 ” (การผลิตสื่อ CAI)

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา

ตามหลักสูตร “ผู้ให้บริการผลิตสื่อ CS04 ” (การผลิตสื่อ CAI)

 

6.1 ผใหบรการผลตสอ CS04 การผลตสอ CAI

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ตามหลักสูตร ผู้ให้บริการผลิตสื่อ CS04 ” (การผลิตสื่อ CAI)

English French German Italian Portuguese Russian Spanish