รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน (10 11 66)

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพิจิตร


เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

 

ตําแหน่งครูผู้สอน

......................................................................


ตามประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพิจิตร เรื่องรับสมัครบุคคล

เพื่อสรรหาและ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตําแหน่งพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นั้น

 


บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้น ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ

เฉพาะสําหรับ ตําแหน่งร่วมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครตามที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้

ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบคัดเลือกตามบัญชีราย

ละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

เป็น พนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ตามเอกสารแนบ

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อเลือกสรร

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

 

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

 

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

 

 

ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรและทางเว็บไซต์

 

 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

 

27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

 

โทรศัพท์056-990-413 โทรสาร 056-990-412 ตามวันและ

 

เวลาราชการ