ประกาศ ศกศ.พจ. เรื่อง การขายครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

เรื่อง การขายครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

 

 

Download เอกสาร

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร

27/144 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

โทรศัพท์056-990-413 โทรสาร 056-990-412