วิสัยทัศน์

 

logo

 

 

 

อักษรย่อ                             :         “ศกศ.พจ.”

ปรัชญา                              :         “ คนพิการสามารถพัฒนาได้”

 

อัตลักษณ์       

                   มีแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษที่หลากหลาย

 

เอกลักษณ์

                   เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และฟื้นฟูคนพิการในชุมชน

สีประจำศูนย์                        :         “สีขาว ฟ้า”

 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใสของเด็กพิการ

   สีฟ้า หมายถึง   ความเข้าใจและการให้โอกาสแก่เด็กพิการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษของชุมชน มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและพัฒนาสู่มาตรฐาน”

 

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดการศึกษานอกระบบ ตามอัธยาศัยแก่คนพิการตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

๒. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของภาครัฐและเอกชน

๓. จัดการอบรม สร้างองค์ความรู้แก่คนพิการ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

๔. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาแก่คนพิการ

๕. จัดระบบส่งต่อ และส่งเสริมสนับสนุนการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการสู่ระบบการศึกษา การประกอบอาชีพ และสู่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ