ศกศ.พจ.

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

1. ผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวลดพฤติกรรมซ้ำๆ ของผู้เรียนออทิสติก ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการดงเจริญ ผู้วิจัย นางกาญจนา   จันทอุปรี

2. ผลของการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ผู้วิจัย นางสาววราภรณ์   นาพิลาด

3. ผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการแต่งกายของนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ผู้วิจัย นายอัครเดช   ขาวหล้า

4. การใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการตะพานหิน ผู้วิจัย นางสาวชมพู   ภูสีนวน

5. การใช้ชุดกิจกรรมการร้อยลูกปัด และเทคนิคการเสริมแรงทางบวกต่อการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรมของเด็กออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวชัชชานาถ   อินสองใจ

 

 

 

6. การศึกษาความสามารถในการเรียน ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เรื่อง ร่างกายของเรา สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดการพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ ผู้วิจัย นางสาวสุดารัตน์ เรืองมี 

 

 

 

7. การศึกษาผลของการใช้สื่อกระดานจับลูกกลิ้งที่มีผลต่อช่วงความสนใจในเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นายสรจักร   นิลเกตุ

8. การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อลดภาวะน้ำลายไหลของนักเรียนห้องออทิสติก 1 ผู้วิจัย นางสาวกฤติกา   แก้วประภา

9. การประยุกต์ใช้เทคนิค Neurodevelopmental Treatment (NDT) ต่อความสามารถการทรงตัวในท่ายืนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นายฉัตรนัยน์   พุฒฟัก

10. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมจับคู่สี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สี ในนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  หน่วยบริการวังทรายพูน ผู้วิจัย นางสาวพิชชาภา   เพชระบูรณิน

11. การศึกษาผลของการใช้ผ้ายืดต่อการลงน้ำหนักเท้าของนักเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพผู้เรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการบึงนาราง ผู้วิจัย นางสาวจิตติพร   ชัยชนะวงศา

12. ผลการใช้สื่อฝึกติด–แกะกระดุม เพื่อพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน  ด้านการแต่งกายของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา   ศูนย์การศึกษาพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นางปริมล   คงดี

13. ผลการใช้ชุดพัฒนาการเตรียมความพร้อมทางวิชาการด้านร่างกายของเราที่มีต่อความสามารถการบอกส่วนต่างๆของร่างกายของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย นางนิศากร   หาดจันทร์

14. ผลของการใช้โปรแกรม PTOT ที่มีต่อการทรงท่าขณะนั่งทำกิจกรรมของเด็กบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการทับคล้อ ผู้วิจัย นายนฤทธิ์   นาครัตน์

15. การศึกษาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในระดับชั้นเตรียมความพร้อมจากการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบการเล่นเกม ผู้วิจัย นางสาวอนุศรา   แบนอภัย

16. การใช้ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือของนักเรียนที่มี ความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรหน่วยบริการสามง่าม ผู้วิจัย นางสาวพัชนันท์   พิทธยะพงษ์

17. ผลการใช้ชุดอุปกรณ์การใช้มือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้มือทำกิจกรรมของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ผู้วิจัย นายกิตติศักดิ์   แจ่มจันทร์

18. ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมจำนวนนับ 1-10 เสริมทักษะเรื่องจำนวนนับสำหรับนักเรียนบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ผู้วิจัย นางสาวตฤณธณ คงสมพัฒ 

19. การจับคู่บัตรภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อวัยวะร่างกายภายนอกในกลุ่มนักเรียนออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวสุพรรษา   ใจทน

20. ผลการใช้กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือ เพื่อพัฒนาทักษะ กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวจิราภรณ์   วงษ์สวัสดิ์

21. การพัฒนาเด็กหญิงพนัชกร อ่อนโยน ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการบางมูลนาก ผู้วิจัย นางสาวประภากร   พึ่งสลุด

22. การใช้ชุดกิจกรรมเสื้อกั๊กน้ำหนักเพื่อเพิ่มสมาธิในเด็กออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวกนกวรรณ   วรรณราช

23. ศึกษาผลของการใช้ลูกประคบสมุนไพรต่อการเปลี่ยนแปลงองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่าในนักเรียนสมองพิการ ผู้วิจัย นายวิศรัณน์   พันธ์งอก

24. การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมของเด็กออทิสติก ผู้วิจัย นางสาวปัทมา   แก้วสว่าง

25. ผลทันทีของการพัฒนาความสามารถของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวโดยอุปกรณ์โรลเลอร์ประยุกต์ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ผู้วิจัย นางสาวกัลย์สุดา   ศรีสังข์

26. การพัฒนาทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ การบอกเวลากลางวันกลางคืน สำหรับนักเรียนออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการตะพานหิน โดยใช้ชุดการสอน ผู้วิจัย นางสาวมยุรัตน์   ปัญญาอินทร์

27. การใช้“Basic Movement” ต่อระยะเวลาในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย นางสาววณิชชา   จุฑาคุปต์

28. ผลการใช้กิจกรรมบริหารกล้ามเนื้อมือ เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ผู้วิจัย นางสาววรัญญา   จุลระกะ

29. การศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือสุขภาพ โดยใช้ชุดฝึกการเขียนเส้นพื้นฐาน 13 เส้น ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย นางสาวเปมิกา   อินทรชื่น

30. การใช้ชุดกิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กออทิสติก ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย นางสาวพิมพ์ชนก   เขียวเขิน

31. การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้บัตรภาพ ผู้วิจัย นางสาวเกศรา   นาคพรม