ศกศ.พจ.

งานระบบคูปอง

งานบริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

(ระบบคูปองกสนศึกษา)

 

1 แบบฟอร์ม คป_ 01 แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก

2 แบบฟอร์ม คป_ 04 แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ 

3 แบบฟอร์ม คป_ 10 ใบสมัคร เพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง

4 แบบฟอร์ม คป_ 11 รายการสินค้าที่จะให้บริการตามกฎกระทรวงฯ(บัญชี ข)

5 แบบฟอร์ม คป_ 12 หนังสือมอบอํานาจ

6 แบบฟอร์ม คป_ 13 ใบสมัคร เพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง

7 แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

8 แบบหนังสือนำส่งเอกสารหลักฐานขอคูปองการศึกษา

9. คู่มือการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

10. คู่มือการติดตั้งสำหรับโรงเรียน

11. คู่มือรายการสื่อคูปองใหม่ (1 ก.ค. 65)

12. การแก้ปัญหาภาษา ใน win7

13. การแก้ปัญหาภาษา ใน win10

14. การถอนโปรแกรม win 7

15. การถอนโปรแกรม win10

16. ขอยกเลิกคูปองสำหรับสถานศึกษา

17. โปรแกรมระบบ IEP Online