ศกศ.พจ.

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยครอบครัวมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

รายงานผลการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

โดยครอบครัวมีส่วนร่วมของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

 

บทคดยอนางสาวชลธชา เปรมปร page 0001

 

 

 

บทคดยอนางสาวชลธชา เปรมปร page 0002