ศกศ.พจ.

งบทดลองปีงบประมาณ 2567

งบทดลองปีงบประมาณ 2567

1. งบทดลองเดือนตุลาคม 2566

2. งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566

3. งบทดลองเดือนธันวาคม 2566

4. งบทดลองเดือนมกราคม 2567

5. งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567

6. งบทดลองเดือนมีนาคม 2567

7. งบทดลองเดือนเมษายน 2567

8. งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2567

9. งบทดลองเดือนมิถุนายน 2567

10. งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2567

11. งบทดลองเดือนสิงหาคม 2567

12. งบทดลองเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง