ศกศ.พจ.

การทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โดยผู้ปกครองที่บ้าน

8. ครนอต

 

การทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โดยผู้ปกครองที่บ้าน

โดย

นายฉัตรนัยน์  พุฒฟัก

10. การนำและปล่อยหรือวางวัตถุในภาชนะที่กำหนด

7. ครกาย

 

การนำและปล่อยหรือวางวัตถุในภาชนะที่กำหนด 

โดย

นางสาวกฤติกา  แก้วประภา

4. การโยนลูกบอล

3. ครอนศรา

การโยนลูกบอล

โดย

นางสาวอนุศรา  แบนอภัย

9. กิจกรรมลดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กออทิสติก

6. ครโอต

 

กิจกรรมลดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กออทิสติก

โดย

นายสรจักร  นิลเกตุ

 

กิจกรรมลดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กออทิสติก

2. ทักษะที่สอน กล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่อง การต่อวัตถุ

1. ครหนอย

ทักษะที่สอน กล้ามเนื้อมัดเล็ก เรื่อง การต่อวัตถุ