ศกศ.พจ.

9. กิจกรรมลดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กออทิสติก

6. ครโอต

 

กิจกรรมลดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กออทิสติก

โดย

นายสรจักร  นิลเกตุ

 

กิจกรรมลดการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในเด็กออทิสติก