ศกศ.พจ.

10. การนำและปล่อยหรือวางวัตถุในภาชนะที่กำหนด

7. ครกาย

 

การนำและปล่อยหรือวางวัตถุในภาชนะที่กำหนด 

โดย

นางสาวกฤติกา  แก้วประภา