ศกศ.พจ.

การทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โดยผู้ปกครองที่บ้าน

8. ครนอต

 

การทำกายภาพบำบัด ฟื้นฟูผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โดยผู้ปกครองที่บ้าน

โดย

นายฉัตรนัยน์  พุฒฟัก