ศกศ.พจ.

8. ภาษามือ เรื่องบุคคลในครอบครัว

5. ครตย

 

ภาษามือ เรื่อง บุคคลในครอบครัว

โดย

นางสาวสุดารัตน์  เรืองมี