ศกศ.พจ.

วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

 

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562

 

1. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2562 โดย นายวิทยา  นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 

 

2. การพัฒนาความสามารถในการระบายสีให้อยู่ในขอบเขต โดยใช้สื่อสมุดฝึกระบายสี ของนักเรียนห้องออทิสติก 1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร  โดย นางสาวกฤติกา แก้วประภา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

3. การพัฒนาความสามารถกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการคลานโดยโรลเลอร์ประยุกต์ในบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการ ดงเจริญ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร โดย นางสาวกัลย์สุดา ศรีสังข์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

4. การลดพฤติกรรมน้ำลายไหลสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพด้วยโปรแกรมการฝึกโดยผู้ปกครองที่บ้าน Home program. Home program โดย นางกาญจนา จันทอุปรี ตำแหน่ง ครู

 

5. การฝึกปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน โดยใช้ภาพ ของเด็กออทิสติกห้องเรียนคู่ขนานสาหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562 โดย นายกิตติศักดิ์ แจ่มจันทร์ ตำแหน่่ง ครูผู้สอ

 

6. ผลของการใช้ชุดบัตรภาพที่มีต่อความสามารถการออกเสียงคำศัพท์ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการบางมูลนาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการบางมูลนาก  ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร โดย นางสาวเกศราพร พุทธิมา ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

7. การศึกษาการพัฒนาทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ (กล้ามเนื้อมัดเล็ก) ในเด็กบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดรม) โดยใช้สื่อกระดานฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ โดย นางสาวจิตติพร ชัยชนะวงศา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

8. การแก้ปัญหาด้านการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการแต่งกาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย นางสาวจิราภรณ์ วงษ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

9. การพัฒนาสื่อฝึกเดินต่อกำลังกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการยืนและเดิน ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร โดย นายฉัตรนัยน์ พุฒฟัก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

10. ผลการพัฒนาความสามารถการช่วยเหลือตนเอง ด้านการแต่งกายสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2562 โดย นางสาวชมพู ภูสีนวน ตำแหน่ง ครู

  

11. การใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สำหรับเด็กออทิสติก ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการสากเหล็ก โดย นางสาวชัชชานาถ อินสองใจ ตำแหน่ง ครู

  

12. ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมจานวนนับ 1-10 เสริมทักษะเรื่องจานวนนับ สาหรับนักเรียนบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการเมือง โดย นางสาวตฤณธร คงสมพัฒ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

13. การใช้การเสริมแรงที่เป็นกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรม การสะบัดมือของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการทับคล้อ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร โดย นายนฤทธิ์ นาครัตน์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

14. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการเอื้อมมือ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง ร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการโพธิ์ประทับช้าง ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร โดย นางนิศากร หาดจันทร์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

15. การใช้ชุดฝึกพัฒนาการ ร่างกายของเรา (หู ตา มือ จมูก ปาก) ของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการวชิรบารมี ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร โดย นางปริมล คงดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

16. การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการทรงตัว ของเด็กกลุ่มบกพร่องทางร่างกาย โดย นางสาวเปมิกา อินทรชื่น ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

17. การพัฒนาทักษะการสื่อสารในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของหน่วยบริการวชิรบารมี โดยใช้ชุดกิจกรรมบัตรภาพ โดย นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

18. ผลของการใช้บัตรภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เครื่องแต่งกายในกลุ่มนักเรียนออทิสติก โดย นางสาวพิชชาภา เพชระบูรณิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

19. การศึกษาผลของชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการเมือง โดย นางสาวพิมพ์ชนก เขียวเขิน ตำแหน่งครูผู้สอน

 

20. การพัฒนาทักษะการช่วยเหลือตนเองและสุขอนามัย โดยใช้ชุดฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก (การติดกระดุมเสื้อ) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร โดย นางสาวภรภัทร วังภูสิทธิ์ ตำแหน่งครู

 

21. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ การรู้ค่าของตัวเลข 1-10 สำหรับนักเรียนออทิสติก ห้องเรียนคู่ขนาน โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กโดยใช้นิทาน โดย นางสาวมยุรัตน์ ปัญญาอินทร์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

22. การแก้ปัญหาด้านการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ โดยใช้ชุดฝึกทักษะเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการวังทรายพูน ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร โดย นางสาววรัญญา จุลระกะ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 

23. ความสามารถในการดูแลตนเองและการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้านการถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดย ใช้กิจกรรมการถอดและสวมใส่เครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา 2562 โดย นางสาววราภรณ์  นาพิลาด ตำแหน่งครู

 

24. การศึกษาผลการใช้ Scooter board ที่มีผลต่อพฤติกรรมการอยู่ไม่นิ่งในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดพิจิตร โดย นายสรจักร นิลเกตุ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

25. การศึกษาการปรับพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งของผู้เรียนออทิสติก โดยใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหว โดย นางสาวสุดารัตน์ เรืองมี ตำแหน่งครู

 

26. การใช้ชุดกิจกรรมการร้อยลูกปัด และเทคนิคการเสริมแรงทางบวกต่อการควบคุมตนเองในการทำกิจกรรมของเด็กออทิสติก ปีการศึกษา 2562 โดย นางสาวโสภา สืบสุนทร ตำแหน่ง ครู

 

27. การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการใช้โปรแกรมการฝึกเพื่อส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดย นายอนุชิต จันทอุปรี ตำแหน่ง ครู

 

28. ผลการฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติกโดยใช้ป้ายกระดานสื่อสาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร หน่วยบริการตะพานหิน โดย นายอัครเดช ขาวหล้า ตำแหน่ง ครู

 

29. การพัฒนาทักษะวิชาการและการเตรียมความพร้อมทางสติปัญญาด้านการบอกค่าจานวนนับ 1-10 โดยใช้แบบฝึกคณิตคิดสนุก Math is Fun ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น สายตาเลือนราง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดพิจิตรปีการศึกษา 2562 โดย นางอุษา มีคา ตำแหน่งครู